وزیر اطلاعات گفت: جریان نفوذ با عناوین مختلف به دستگاه اطلاعاتی حمله کرده و تلاش می‌کند ریشه آن را دربیاورد.

دکتر سید محمود علوی درباره ادعای برخی مبنی بر حضور جریان نفوذ در وزارت نفت، اظهار کرد: این که ادعا شود در فلان دستگاه نفوذ شده است صرفا ادعاست.

شناسایی جریان و عناصر نفوذ کار هر دستگاهی نیست و وزارت اطلاعات با نبوغ اطلاعاتی که دارد می‌تواند جریان نفوذ را شناسایی کند.

افرادی که در پروژه نفوذ عمل می‌کنند و داغ ترین شعارهای حاکمیتی را سر داده و دیگران را متهم به ضدیت با نظام می‌کنند و چون تنها دستگاه اطلاعاتی آنها را شناسایی می‌کند، به دستگاه اطلاعاتی با عناوین مختلف حمله کرده و اگر بتواند تلاش می‌کند، ریشه دستگاه اطلاعاتی را دربیاورد.