شورای اداری استان زنجان با حضور وزیر اطلاعات برگزار شد. وزیر اطلاعات در این جلسه اظهارات مهمی را بیان کردند.

 دکتر سید محمود علوی، وزیر اطلاعات گفت:

 به عنوان یک خدمتگزار از عزیزان رسانه ای و خبرنگاران ارجمند که عزیز ما و چشم و گوش مردم هستند استدعا دارم در انعکاس مطالب دقت کرده و توصیه میکنم به مطالب، خوب توجه نموده و درست منعکس نمایند.

رسالت رسانه ای هم صداقت را می طلبد که آگاهانه مطلبی را تحریف ننمایند و هم دقت را میطلبد که آنچه گوینده میگوید را درست درک کرده و همان را منعکس نمایند.

به صداقت عزیزان رسانه ای اطمینان داریم ولی گاه یک عزیز رسانه ای بر اثر عدم دقت مطلبی را نادانسته به گوینده ای نسبت میدهد که نگفته است و میتواند خسارت به بار آورد و گاه جبران ناپذیر و انسان تاوان حرفی را میدهد که نگفته است و چوب مطلبی را میخورد که بر زبانش جاری نشده است.