سید محمود علوی علی رغم مشغله‌های فراوان اجرایی و تدریس در حوزه و دانشگاه و تحقیقات و مطالعاتی را در زمینه های مختلف داشته است که برخی از تحقیقات چاپ شده و چاپ نشده از ایشان عبارتند از:

 

تحقیقات و مطالعات انجام شده:

مبانی فقهی روابط بین الملل

نگاهی گذرا به بحث تعادل و تراجیح

قرآن و روابط بین الملل

تمایز قواعد فقه و اصول در نگاه امام خمینی (ره) و دیگران

روزه و احکام آن

درسهایی از نهضت امام حسین (ع)

مجلس رد اعتبار نامه و چند نکته

تاملی در روند حقوق مطبوعات

 

تعدادی از تحقیقات چاپ نشده سید محمود علوی عبارتند از:

بحثی درباره استحباب سببی و مسببی

بحث قطع قطاع

تحقیقی پیرامون قاعده لاضرر

تحقیقی پیرامون قاعده ید(اماریت ید بر مالکیت)

مروری برمنابع تأمین و موارد هزینه زکات

کاوشی کوتاه در باره قواعد فقه و مطالعاتی پیرامون حقوق بین الملل عمومی و خصوصی

مدیریت آموزشی

جامعه شناسی

تاریخ

مبانی روانشناسی و اخلاق